Ochrana osobných údajov

Úvod Pravidlá nákupuOchrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vymedzenie pojmov


Osobné údaje

Akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Spracúvanie Osobných údajov

Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba

Identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje. V prípade nášho internetového obchodu je dotknutou osobu zákazník (ďalej len „zákazník“).

 


Základné informácie

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nozkaobujsa.sk je nias s.r.o., Hornočermánska 4269/87A, 949 01 Nitra, IČO: 54 283 621, DIČ: 2121618576.

 

Pri spracúvaní osobných údajov a zaobchádzaním s nimi postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Hostiteľom nášho internetového obchodu je spoločnosť All4net s.r.o., ktorá poskytuje službu Atomer - internetovú platformu na účely elektronického obchodovania. Táto spoločnosť sa zaväzuje postupovať pri nakladaní s osobnými údajmi rovnako v zmysle GDPR.

 

 

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

 

1.     Predaj a odoslanie tovaru kupujúcemu

Na tento účel spracúvame tieto údaje, ktoré zákazník vyplní pri vypĺňaní objednávkového formulára: meno a priezvisko, kontaktná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Pred nakupovaním na internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí len vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu objednávky. Tieto údaje spracúvame pre účely vybavenia a doručenia objednávky a taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

 

2.     Kontaktný formulár

Vyplnením svojej e-mailovej adresy, mena, priezviska a telefónneho čísla môže zákazník zanechať správu. Tento údaj nie je ďalej spracúvaný a po vybavení žiadosti je likvidovaný.

 

3.     Registrácia kupujúceho

Registrácia je úplne dobrovoľná a vďaka nej môžu naši zákazníci využívať rôzne výhody pri nákupe cez náš  internetový obchod. V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa.

 

4.     Vernostný program

Registrovaný zákazník je automaticky zaradený do vernostného programu, v rámci ktorého si za získané body môže uplatniť zľavu pri ďalšom nákupe. V súvislosti s týmto spracúvame rovnaké údaje ako pri registrácii.

 

5.     Zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom z portálu heureka.sk

Náš internetový obchod je zapojený do programu „Overené zákazníkmi vrámci portálu heureka.sk. Na e-mailovú adresu zákazníka je po vykonaní objednávky zaslaný dotazník spokojnosti. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený túto e-mailovú adresu použiť výlučne za účelom generovania dotazníkov v prípade nákupu v našom internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu heureka.sk uchováva poskytnuté e-mailové adresy len po dobu, po ktorú je náš obchod zaradený do programu Overené zákazníkmi alebo po dobu, kedy zákazník odvolá svoj súhlas voči nám alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu heureka.sk.

 

6.     Zasielanie Newsletteru prostredníctvom emailu

Spoločnosť nias s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu: email, IP adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a recitál 47 (preambuly) Nariadenia GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou nias s.r.o. je nevyhnutné pre účely priameho marketingu.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby aktívnej interakcie so zákazníkom. Ak počas doby 3 rokov nedôjde k aktívnej reakcii (otvorenie emailu, otvorenie odkazu zaslaného v emaily) zákazníka na zaslaný Newsletter, sú príslušné osobné údaje z databázy vymazané.

Zákazník má právo požiadať o zrušenie zasielania newslettrov.

 

7.     Poskytovanie údajov ďalším stranám

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, neposkytujeme a nesprístupňujeme tretím stranám v výnimkou subjektov, spolupráca s ktorými je nevyhnutná na vybavenie objednávky a ostatných služieb, ako aj na spracovanie účtovníctva. Pre účely doručenia objednaného tovaru sú tieto údaje ďalej poskytované vybranej prepravnej spoločnosti. Ak je to nevyhnutné, môžu byť osobné údaje poskytnuté v zmysle zákona kontrolným úradom a polícii.

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Na ďalšie spracúvanie a uchovávanie osobných údajov je nevyhnutný výslovný súhlas dotknutej osoby, ktorý môže slobodne a dobrovoľne vyjadriť pri zadávaní objednávky v procese objednávania a vypĺňania osobných údajov.

Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@nozkaobujsa.sk.

 

Práva dotknutej osoby

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie, ako aj prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov alebo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ dozornému orgánu, ktorým je na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom e-mailu info@nozkaobujsa.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

 

ZÁVER

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním a ochranou osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese info@nozkaobujsa.sk

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť ich zverejnením. Vyhradzujeme si právo na ich priebežnú aktualizáciu.