Obchodné podmienky

Úvod Pravidlá nákupuObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1.    Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pri nákupe v elektronickom obchode www.nozkaobujsa.sk. Jeho prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je nias s.r.o., Hornočermánska 4268/87A, 949 01 Nitra, IČO: 54 283 621, DIČ: 2121618576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Odd: Sro, vložka č. 56160/N.

 

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

 

1.3 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

 

1.4 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

 

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

1.6 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1.7 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním e-mailu a e-mailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho  a  VOP.

 

1.8 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.9 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak vykoná objednávku zaslaním e-mailu, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom.

 

1.10 Produktom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodu www.nozkaobujsa.sk.

 

 

2.    Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie

 

2.3 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe e-mailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

 

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“ je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vopred (bankovým prevodom/vkladom na účet) alebo priamo pri prevzatí produktu (na dobierku).

 

2.5 V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady  za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume  20 EUR.

 

2.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

3.    Kúpna cena a platobné podmienky

 

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

3.2 Ceny produktov na stránke www.nozkaobujsa.sk sú uvedené v eurách.

 

3.3 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

 

3.4 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov, ako ani žiadne ďalšie iné služby navyše, pokiaľ to nie je výslovne uvedené pri jednotlivých produktoch. Náklady spojené s dopravou a dodaním produktov sú závislé od celkovej hmotnosti a zvoleného spôsobu dopravy.

 

3.5 Základným platidlom je mena euro. Kupujúci vykonáva platbu jedným z nasledovných spôsobov:

a)      bankovým prevodom alebo vkladom na účet pred prevzatím produktu

b)      na dobierku pri prevzatí produktu

Pri neprevzatí zásielky na dobierku má predávajúci nárok na náhradu poštovných nákladov vynaložených na zaslanie zásielky k zákazníkovi a vrátenie späť predávajúcemu.

 

3.6 Podmienky doručenia tovaru do zahraničia vrátane výšky poštovného a balného sa stanovujú individuálne na základe písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

4.     Dodanie produktov

 

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade, ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

 

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je uvádzaná pri jednotlivých produktoch a je platná odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, pri platbe na dobierku odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie  pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.

 

4.3 Predávajúci rezervuje objednaný produkt pre kupujúceho maximálne 3 pracovné dni odo dňa potvrdenia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 pracovných  dní (pri spôsobe platby bankovým prevodom/vkladom na účet), má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4.4 Produkt bude kupujúcemu expedovaný v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Produkt, ktorý má predávajúci na sklade, je expedovaný do 48 hodín vrámci pracovných dní od potvrdenia objednávky pri platbe na dobierku, resp. od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade platby vopred. Produkt na objednávku je expedovaný v lehote v závislosti od dostupnosti produktu u dodávateľa, o čom je kupujúci informovaný e-mailom. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetky objednané produkty v dohodnutom termíne, upovedomí ho o tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaných produktov alebo mu navrhne dodanie náhradných produktov.

 

4.5 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

 

4.6 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

 

4.7 Dodanie produktu predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností)  k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu). Po dohode je možné prevziať produkt aj osobne.

 

4.8 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

 

4.9 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

 

4.10 Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

 

4.11 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

4.12 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy.

 

4.13 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou alebo zásielkovou spoločnosťou)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom (prepravnou alebo zásielkovou spoločnosťou)

 

5.    Prevzatie produktu

 

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

 

5.2 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 

5.3 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

 

6.    Prepravné

 

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Viac informácií sa dozviete v časti "Doprava a platby".

 

7.      Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt.

 

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho. Vyplnený formulár je nutné poslať e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP.

 

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň, odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

 

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, avšak len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nielen niektorá položka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru na adresu predávajúceho. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Odporúča sa zaslať produkt doporučene a poistený.  Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby.

Produkt musí byť bez viditeľných známok používania, nepoškodený a kompletný a spolu s ním musí byť zaslaný aj doklad o kúpe.

V prípade, ak bol tovar poškodený, si predávajúci ponecháva právo rozhodnutia o možnosti jeho vrátenia.

 

7.7 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

 

7.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

7.9 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

7.10 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred  pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

 

7.11 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

 

7.12 Predávajúci má so súhlasom spotrebiteľa právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak sa už produkt nevyrába alebo nedodáva, resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného produktu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už medzitým za objednaný produkt zaplatil časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní.

 

7.13 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 7 pracovných dní od vykonania objednávky.

 

8.    Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 

8.1 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

8.2 V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený alebo vadný tovar musí byť kompletný.

 

8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho zaslaním písomnej reklamácie (elektronicky alebo poštou) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a následne doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený vrátane dokladu o kúpe produktu predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

8.4 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než, oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené  nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

8.5 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

 

8.6 Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platia právne predpisy Slovenskej republiky.

 

 

9.   Záverečné a prechodné ustanovenia

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

10.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

10.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

10.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

***

 

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

 

Znenie VOP je účinné od 20.5.2015

 

Copyright 2015 - 2022 © nozkaobujsa.sk